Zmluvné zabezpečenie ubytovania

Pokiaľ vlastníte nejakú formu ubytovania, ktoré ponúkate na dočasné využitie vo forme ubytovacích služieb, musíte toto využitie zmluvne zabezpečiť. Nezáleží na tom, či ide o hotel, chatu, penzión, motel alebo inú formu krátkodobého prenájmu, s ubytovanou osobou je nevyhnutné uzavrieť Zmluvu o ubytovaní https://ezmluva.sk/zmluvy/zmluva-o-ubytovani. Na základe uzavretia tohto zmluvného vzťahu s ubytovanou osobou potvrdzujete to, že mu prenechávate priestory ubytovania a môže ich využívať.

hotelová izba

Ubytovaný vám je potom povinný za poskytnutie daných ubytovacích priestorov, uhradiť stanovenú finančnú odmenu. Táto osoba má následne taktiež právo využívať zdieľané priestory, ak ide napríklad o ubytovacie zariadenie a zároveň aj ostatné služby, ktoré s ubytovaním na takomto mieste súvisia. Ubytovaní hostia si však nemôžu dovoliť nič v daných priestoroch meniť a ani realizovať činnosti, ktoré by spôsobili výraznejšiu zmenu priestoru. Podobne ako v prípade iných zmluvných dokumentov, aj táto zmluva by mala obsahovať povinné náležitosti.

prenájom chaty

Za základné náležitosti ubytovacej zmluvy sa považujú najmä:

  • Základné informácie o oboch zmluvných stranách (v tomto prípade označených, ako ubytovateľ a ubytovaný, resp. objednávateľ)
  • Priestory ubytovania (špecifikované miesto, kde sa objednávateľ ubytuje, napríklad hotelová izba)
  • Cena odplaty za poskytnuté ubytovacie služby (konkrétna suma, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť)
  • Dĺžka pobytu v ubytovacích priestoroch (časové vymedzenie trvania ubytovania)
  • Povinné záväzky oboch zmluvných strán, na základe ktorých je ubytovateľ povinný poskytnúť priestory na ubytovanie a objednávateľ uhradiť odplatu za ich poskytnutie

Doplňujúcimi a nepovinnými náležitosťami môže byť taktiež aj uvedenie výšky zálohy, ktorú je objednávateľ povinný ubytovateľovi zaplatiť vopred. Prípadne sa v zmluve môže uviesť aj počet alebo osobné údaje ostatných osôb, ktoré budú spoločne s objednávateľom priestory využívať.